طرح‌های پژوهشی فعال

عنوان طرح حوزه‌های مرتبط مجریان
طراحی و ساخت پلتفرم یکپارچه آرایه‌های چندالکترودی جهت مطالعه دینامیک سلول‌های عصبی در پاسخ به تحریک‌های خارجی علوم و فناوری نانو
علوم شناختی
خانم دکتر محمدپور، آقای دکتر قاضی زاده، خانم دکتر ایرجی زاد
طراحی و بهینه‌سازی زیست مواد بر پایه پپتیدهای با قابلیت خودآرایی به منظور بکارگیری در ترمیم ضایعه نخاعی

علوم و فناوری‌های زیستی
علوم و فناوری نانو

خانم دکتر مشایخان، آقای دکتر اجتهادی
طراحی داربست هیدروژلی تزریق شونده بر پایه پلیمر هوشمند و بررسی اثربخشی آن در بازتوانی موجودات دچار ضایعات نخاعی علوم و فناوری‌های زیستی
علوم شناختی
آقایان دکتر شاملو، دکتر بهزادی پور
بررسی اثرات میکروبیوم روده در بروز بیماری‌های مختلف و پیش‌بینی اهداف دارویی مرتبط با استفاده از آنالیز شبکه‌های متابولیکی با روش‌های محاسباتی سیستم‌های اطلاعات و علوم داده
علوم و فناوری‌های زیستی
آقایان دکتر تفاق، دکتر خلج
تدوین و توسعه سامانه جامع پلاگ اند پلی واسط‌های مغز و ماشین علوم شناختی
سیستم‌های اطلاعات و علوم داده
آقایان دکتر قاضی زاده، دکتر بهزادی پور، دکتر ربیعی
طراحی و ساخت آشکارسازهای نوری تشدید مغناطیسی توسط ذرات کوانتومی الماس به منظور مگنتومتری کوانتومی  علوم و فناوری‌های کوانتومی
علوم و فناوری نانو
آقایان دکتر اسفندیار، دکتر صالحی، خانم دکتر ایرجی زاد، آقای دکتر رضایی