دوره دکتری علوم و فناوری نانو

1) اهداف کلی آموزشی دوره

الف: تلاش در جهت آموزش و فراگیری دانش نانو در سطح جهانی وگسترش مرزهای دانش در زمینه:

 • سنتز مواد، ساخت نانوساختارها، قطعات و ابزارهای نانو و مرتبط با نانو

 • مشخصه‌یابی و اندازه‌گیری خواص

 • تحلیل، طراحی، ساخت و شبیه‌سازی نانو مواد و سیستم‌های نانو

ب: تربیت نیروی انسانی مستعد و کارآمد در جهت استفاده از دانش نانو در بخش‌های تحقیقـاتی، صـنعتی و اقتصادی کشور

ج: ارتباط با مراکز علمی ملی و بین‌المللی مرتبط از طریق فرصت‌های مطالعاتی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها
 


2) ویژگی‌های دوره

در تدوین این برنامه ویژگی‌های ذیل در نظر گرفته شده است:

الف: توجه به ماهیت بین رشته‌ای در تدوین برنامه آموزشی

ب: تأکید بر استفاده از تمامی امکانات پژوهشی و پتانسیل اعضای هیأت علمی در داخل و خارج از دانشگاه

ج: تلفیق آموزش و پژوهش با رویکرد فناوری

د: ایجاد فرصت برای ورود کلیه دانش آموختگان از رشته‌های علوم و مهندسی مرتبط

ه: آموزش به روز مباحث میان رشته‌ای در جهت توانمندسازی دانش آموختگان برای فعالیت‌های گروهی

و: تأکید به ارائه سمینارها، شرکت در کنفرانس‌ها و استفاده از فرصت‌های مطالعاتی

 


3) شرایط ورود و گزینش دانشجو

شرایط ورود و گزینش مطابق مقررات و آیین نامه‌های آموزشی و پژوهشی دوره‌های دکتری دانشـگاه صـنعتی شریف بوده و مطابق آیین نامه اعلامی موارد ذیل در نظر گرفته می‌شود:

     الف- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های علوم پایه و فنی مهندسی

     ب- قبولی در امتحانات کتبی و شفاهی

     ج- تسلط کافی به زبان انگلیسی

تبصره 1: دانشجویانی که شرایط آیین نامه استعداد‌های درخشـان مصـوب دانشـگاه را دارا مـی‌باشـند پـس از بررسی و تأیید می‌توانند فقط در مصاحبه علمی شرکت کنند.

تبصره 2: متقاضیانی که در زمان برگزاری امتحانات دانشجوی دوره کارشناسی ارشد هستند باید در زمـان ثبـت‌نام فارغ‌التحصیل شده باشند.

تبصره 3: در پذیرش دانشجو به کارنامه، سوابق فعالیت‌های پژوهشی و توصیه نامه‌ها توجه خواهد شد. پذیرش و تأیید صلاحیت علمی به عهده شورای مرکز علوم و فناوری نانو است.

4) طول دوره و شکل نظام

طول دوره مطابق مقررات دانشگاه و شامل دو دوره آموزشی و پژوهشی است و در شکل زیر به صورت طرحواره
نشان داده شده است.

روال پذیرش و دوره دکتری علوم و فناوری نانو


الف: برنامه آموزشی

برنامه آموزشی شامل گذراندن دروس عمومی و اختصاصی به تعداد 18 واحد می‌باشـد. برنامه براي حداکثر 4 نیمسال است که براساس سیلابس مصوب دروس دوره دکتری نانوفناوری (لیست دروس) به شرح ذیل است:

 • دروس جبرانی (3 واحد): اخذ آن به تشخیص مرکز بدون احتساب نمره در معدل کل

 • دروس الزامی (10 واحد) سمینارهای عمومی و تخصصی جمعاً 1 واحد (مجموع 11 واحد): دروس اجباری برای تمام دانشجویان گرایش‌های مختلف نانوفناوری اجباری بـوده و مقـدمات آشنایی دانشجویان را با عرصه‌های مختلف نانوفناوری فراهم مـی‌نماینـد.

 • دروس اختیاری (حداقل 7 واحد): دروس اختصاصی بستگی به گرایش انتخابی دانشجویان داشته و در گرایش‌هایی ارائه می‌گردند که گروه پژوهشی آن‌ها در مرکز نانو فعال باشند.
   

ب: مرحله پژوهشی و تدوین پایان‌نامه

 • امتحان جامع: این امتحان به صورت کتبی برگزار می‌گردد و ثبت نام در آن منوط به احراز نمره زبان مصوب دانشگاه و گذراندن تعداد کل واحدهای دوره آموزشی 18 واحد با معدل کل بالای 16 یا گذراندن 12 واحد با معدل کل بالای 17 است.

 • دفاع از پیشنهاد پژوهشی: پس از آزمون جامع، دانشجو براساس اولویت‌های تحقیقاتی پژوهشکده و زمینه‌های علمی و تخصصی مورد علاقه خود برای دوره پژوهشی به راهنمایی اساتید مرکز، پیشنهاد پژوهشی را تدوین و به شورای مرکز ارائه می‌دهد. شایان ذکر است به دلیل ماهیت بین رشته‌ای دوره، تیم اساتید راهنما باید حداقل از دو عضو هیأت علمی ثابت و یا همکار پژوهشکده تشکیل شود.

 • بخش پژوهشی: بخش پژوهشی دوره دکتری با نظارت کامل اساتید راهنما، معمولاً تا پایان نیمسال هشتم (با ثبت نام 3 ترم به صورت 6 واحد و یک ترم 2 واحد) به طول می‌انجامد. در صورت ادامه تا نیمسال دهم به صورت صفر واحدی اخذ و از نیمسال دهم به بعد ثبت نام دانشجو پس از اخذ مجوز تحصیلات تکمیلی خواهد بود.

 • فرصت مطالعاتی: پذیرش درخواست شرکت در دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور (3 الی 6 ماه) منوط به تأیید استاد راهنما و ارسال اولیه حداقل یک مقاله برگرفته از فعالیت‌های پژوهشی دوره دکتری برای مجلات بین‌المللی (ISI) و دریافت دعوت نامه معتبر از دانشگاه مقصد است.

 • دفاع از رساله: دفاع دکتری منوط به چاپ مقالات مستخرج از رساله دکتری متقاضی در مجلات معتبر فهرست ISI با مجموع ضریب تأثیر حداقل 3 با عنوان (Affiliation) دانشجو مرکز علوم و فناوری نانو، پژوهشکده علوم و فناوری‌های همگرا دانشگاه صنعتی شریف است.
  همچنین لازم است در انتهای دوره پژوهش، دانشجو رساله خود را به زبان فارسی و پس از تأیید کلیه اساتید راهنما همراه با خلاصه رساله به زبان انگلیسی، پرینت مقالات منتشر شده در ژورنال‌ها، کنفرانس‌ها و دستاوردهای فناورانه از دوره پژوهش دکتری که قابل ارائه در نمایشگاه‌ها و صنعت است را تحویل پژوهشکده دهد. پس از بررسی آن‌ها در شورا و تأیید، تیم داوران داخلی و خارجی دانشجو تعیین می‌شود (نمودار مراحل برگزاری دفاع).

دیگر مقررات این دوره مطابق آیین نامه دوره دکتری مرکز علوم و فناوری نانو (فایل آیین نامه) و همچنین آیین نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه (فایل آیین نامه) است.