ارتباط با پژوهشکده
     آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان رازی، طبقه دوم، اتاق 311
     تلفن: ۶۶۱۶4123 - ۰۲۱
     فکس: ۶۶۱۶۴119 - ۰۲۱
     کد پستی: ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴
     پست الکترونیک: icst@sharif.edu