گالری تصاویر

 
جلسه دفاع خانم دکتر شیما تاج احمدی - 17 آبان 1402
 
جلسه دفاع آقای دکتر مهران واعظی - 31 خرداد 1402
 
مراسم روز استاد - 18 اردیبهشت 1402
 
هفت سین 1402
 
دورهمی قبل از نوروز 1402
 
دورهمی قبل از نوروز 1402
 
جلسه دفاع آقای دکتر مهدی برجسته - 20 شهریور 1401
 
مراسم روز استاد - 19 اردیبهشت 1401