گروه علوم و فناوری‌های کوانتومی

اعضای شورای گروه

صالحی، جواد

مدیر گروه

دکتری مهندسی برق از دانشگاه کالیفرنیا آمریکا

مرتبه و سمت: استاد ممتاز دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: سیستم‌های طیف گسترده، شبکه‌های نوری با دسترسی چندگانه

شماره تماس: 02166164346

پست الکترونیک: jasalehi@sharif.edu

وبگاه

ارتباطات و محاسبات کوانتومی، فیبر نوری، کاربردهای EDFA در سیستم‌های ارتباطی نوری

شبکه داده نوری، تشخیص غیرخطی نوری بهینه سیستم‌های ارتباطی پالس نوری فوق کوتاه

Скачать

اسفندیار، علی

دکتری نانو فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

مرتبه و سمت: دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: ادوات کوانتومی اپتیکی و اپتوالکترونیک

شماره تماس: 02166164557

پست الکترونیک: esfandiar@physics.sharif.ir

وبگاه

مواد دو بعدی، سوپر کنداکتیویتی، سنسینگ، فیزیک ماده چگال، اپتیک کوانتومی

Скачать

رضایی، محمد

دکتری فیزیک از دانشگاه اشتوتگارت آلمان

مرتبه و سمت: استادیار پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا، دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: اپتیک کوانتومی، فیزیک ماده چگال

شماره تماس: 02166168227

پست الکترونیک: mohammad.rezai@sharif.edu

 

سیستم های ارتباطی کوانتومی، محاسبات کوانتومی نوری، حسگرهای کوانتومی

منابع تک فوتونی، اپتیک فوریه کوانتومی، زیست شناسی کوانتومی

Скачать

معمارزاده، لاله

دکتری فیزیک

مرتبه و سمت: دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: اطلاعات کوانتومی

شماره تماس: 02166164553

پست الکترونیک: memarzadeh@sharif.edu

وبگاه

سیستم‌های کوانتومی باز، محاسبات کوانتومی توپولوژیکی، شبیه‌سازی کوانتومی

کانال‌های کوانتومی، سیستم‌های چند بدنه‌ای کوانتومی و انتقال فاز کوانتومی

Скачать

هرمزی نژاد، محمدرضا

نماینده گروه در شورا

دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه شیراز

مرتبه و سمت: استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: شیمی تجزیه

شماره تماس: 02166165337

پست الکترونیک: hormozi@sharif.edu

وبگاه

توسعه حسگرهای نوری برپایه نانوذرات پلاسمونی و نورتاب

توسعه حسگرهای آرایه‌ای نوری بر پایه نانوساختارها

Скачать