ارکان پژوهشکده

ارکان پژوهشکده عبارتند از:

 • شورای راهبری

 • رئیس پژوهشکده

 • شورای پژوهشی

 • واحدهای پژوهشی
   

شورای راهبری پژوهشکده

ترکیب شورای راهبری پژوهشکده به قرار زیر است:

 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان رئیس شورا

 • معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 • رئیس پژوهشکده به عنوان دبیر شورا

 • چهار نفر از صاحبنظران مرتبط از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه، مدیران واحدهای پژوه یا متخصصین بنام به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه

تبصره: حداقل دو نفر از چهار صاحب نظر فوق الذکر باید عضو هیأت علمی دانشگاه باشند.
 

رئیس پژوهشکده

رئیس پژوهشکده از اعضای هیأت علمی دانشگاه خواهد بود که از بین افراد پیشنهادی شورای پژوهشی پژوهشکده به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه انتخاب و با حکم رئیس دانشگاه برای یک دوره دو ساله منصوب می‌شود و انتصاب مجدد وی بلامانع است.
 

تبصره: در اولین دوره، رئیس پژوهشکده از سوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به رئیس دانشگاه پیشنهاد خواهد شد.

تعداد و عناوین معاونین و مدیران پژوهشکده بر اساس طرح تشکیلات پژوهشکده که به تصویب دانشگاه می‌رسد تعیین می‌شود. معاونین پژوهشکده از میان اعضای هیأت علمی ثابت یا همکار پژوهشکده به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و با حکم رئیس دانشگاه برای یک دوره دوساله منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
 

تبصره: منظور از اعضای هیأت علمی همکار، آن گروه از اساتید دانشکده‌ها هستند که در قالب آیین نامه وابستگی مشترک با پژوهشکده همکاری می‌نمایند.
 

شورای پژوهشی پژوهشکده

شورای پژوهشی پژوهشکده مرکب از رئیس ، معاونان وی و مدیران واحدهای پژوهشی و یک نماینده از شورای هر واحد پژوهشی است.
 

واحدهای پژوهشی پژوهشکده

واحدهای پژوهشی پژوهشکده، مأموریت انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی و توسعه فناوری‌های میان رشته‌ای در حوزه‌های تخصصی مربوطه را به عهده خواهند داشت. همچنین این واحدها در انجام پروژه‌های کلان پژوهشکده از بعد تخصصی مشارکت خواهند نمود.
 

واحدهای پژوهشی پژوهشکده در بدو تأسیس به شرح زیر هستند:

 • مرکز پژوهشی علوم وفناوری نانو

 • گروه پژوهشی علوم وفناوری‌های زیستی

 • گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعات و علوم داده

 • گروه پژوهشی علوم شناختی

 • گروه پژوهشی علوم و فناوری‌های کوانتومی

تبصره: پژوهشکده می‌تواند واحدهای پژوهشی جدید را بر اساس نیاز و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ایجاد کند. واحد پژوهشی جدید توسط شورای پژوهشی پژوهشکده پیشنهاد و پس از تأیید در شورای راهبری، جهت تصویب به شورای پژوهشی دانشگاه و شورای دانشگاه ارجاع می‌گردد. همچنین گروه‌های پژوهشی می‌توانند در صورت گسترش فعالیت با طی مراحل فوق الذکر تبدیل به مرکز پژوهشی شوند.
 

ساختار هر واحد پژوهشی شامل مدیر و شورای تخصصی واحد خواهد بود. شورای تخصصی واحد از اعضای هیأت علمی ثابت و همکار واحد پژوهشی تشکیل می‌شود.

مدیران واحدهای پژوهشی پژوهشکده از بین افراد پیشنهادی شورای تخصصی واحد به رئیس پژوهشکده انتخاب و با تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و با حکم رئیس دانشگاه برای یک دوره دوساله منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است. مدیر واحد، وظیفه تشکیل جلسات شورای تخصصی واحد و نیز مدیریت مشارکت واحد در طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی پژوهشکده را به عهده خواهد داشت.

فایل کامل اساسنامه