پژوهشگران پسادکتری

احسنی، وصال

دکتری مهندسی زیر ساخت هوشمند از دانشگاه ایالتی آیوا آمریکا

مرتبه و سمت: محقق پسادکتری دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: یادگیری عمیق، بینایی کامپیوتر، آنالیز داده‌های حجیم، ماشین‌های خودران

پست الکترونیک: vesal.ahsani@ee.sharif.edu

وبگاه

یادگیری عمیق، پردازش زبان طبیعی، بینایی کامپیوتر، آنالیز داده‌های نوین

ماشین‌های خودران، بیوانفورماتیک و ژنومیک

Download