گروه علوم و فناوری‌های کوانتومی

درباره گروه

اعضای شورای گروه

فعالیت‌های پژوهشی

آزمایشگاه کوانتوم