پژوهشگران

دکتر فائزه شه دوست فرد

محقق پسادکتری

دکتری تخصصی الکتروشیمی و پسادکتری نانوبایو الکتروشیمی

تخصص: طراحی و ساخت الکترود و حسگرهای زیستی

سال ورود: 1399

پست الکترونیکی: F.Shahdost@gmail.com

طراحی میکروالکترودهای مغزی جهت سنجش نوروترنسمیترها

دانلود

سید محمد امین آل محمد

دانشجوی دکتری

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

تخصص: تصویربرداری نوری از مغز، پردازش داده‌های نورونی

سال ورود: 1397

پست الکترونیکی: smaam1373@gmail.com

تصویربرداری نوری با سیگنال‌های ذاتی، آنالیز اسپایکو LFP داده‌های ثبت خارج سلولی

دانلود

محمد امین مأمن پوش

دانشجوی دکتری

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

تخصص: پیاده‌سازی دستگاه ردیاب چشم بر روی FPGA

سال ورود: 1397

پست الکترونیکی: mohamadamin_mamanposh@yahoo.com

پیاده‌سازی سخت‌افزاری و پردازش سیگنال بر روی FPGA به ویژه FPGAهای از نوع ZYNQ

دانلود