پژوهشگران

آل محمد، سید محمد امین

دانشجوی دکتری

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

تخصص: تصویربرداری نوری از مغز، پردازش داده‌های نورونی

سال ورود: 1397

پست الکترونیک: smaam1373@gmail.com

تصویربرداری نوری با سیگنال‌های ذاتی، آنالیز اسپایکو LFP داده‌های ثبت خارج سلولی

دانلود

شه دوست فرد، فائزه

محقق پسادکتری

دکتری تخصصی الکتروشیمی و پسادکتری نانوبایو الکتروشیمی

تخصص: طراحی و ساخت الکترود و حسگرهای زیستی

سال ورود: 1399

پست الکترونیک: F.Shahdost@gmail.com

طراحی میکروالکترودهای مغزی جهت سنجش نوروترنسمیترها

دانلود

فرحمند، مریم

محقق پسادکتری

دکتری تخصصی فلسفه علم و فناوری

تخصص: علم و دین، منشاء حیات و تکامل بیولوژیکی انسان

سال ورود: 1402

پست الکترونیک: m.farahmand@sharif.edu

علوم و اخلاق شناختی

دانلود

مأمن پوش، محمد امین

دانشجوی دکتری

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

تخصص: پیاده‌سازی دستگاه ردیاب چشم بر روی FPGA

سال ورود: 1397

پست الکترونیک: mohamadamin_mamanposh@yahoo.com

پیاده‌سازی سخت‌افزاری و پردازش سیگنال بر روی FPGA به ویژه FPGAهای از نوع ZYNQ

دانلود