Courses

Table A) Compulsory courses of all branches

ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد توضیحات
1 امتحان جامع دکتری 48000 0 از تابستان نخستین تا پایان ترم 3 (داشتن نمره زبان الزامی است)
2 نانو تکنولوژی (1) 48003 2  
3 نانو تکنولوژی (2) 48004 2  
4 پیشنهاد پژوهشی 48005 0 حداکثر تا پایان نیمسال 4 (بعد از دفاع از پیشنهاد پژوهشی هر درسی اخذ گردد CR منظور خواهد شد)
5 سمینار عمومی 48010 1  
6 روش‌های نانومحاسباتی پایه 48011 3  
7 سمینار تخصصی 48019 0 برای ورودی‌های 98 به بعد
8 پروژه (رساله دکتری) 48100 20 سه ترم به صورت 6 واحد و یک ترم 2 واحد و مابقی صفر واحد
9 دفاع از رساله دکتری 48090 0 نیمسالی که دانشجو از رساله خود دفاع می‌کند (برای ورودی‌های 95 به بعد)
10 روش‌های شناسایی نانو مواد 48110 3 برای ورودی‌های 98 به بعد
11 دستیار آموزشی 48TA0 3 معادل 3 واحد کار آموزشی (گذراندن 4 ترم الزامی) در مجموع واحدها لحاظ نمی‌شود

 

Note: All students are required to complete 10 units of compulsory courses and 1 unit of general and professional seminars for a total of 11 units.

 

Table B) Compensatory courses

ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد پیشنیاز توضیحات
1 فیزیک کوانتومی 48031 3    

 

جدول ج) دروس اختیاری (به میزان 7 واحد و حداکثر تا پایان نیمسال 4 باید گذرانده شود)

ردیف نام درس شماره درس واحد پیشنیاز توضیحات
1 مباحث ویژه در نانو الکترونیک 48030 2 نانو تکنولوژِی 1 (48003) نانو الکترونیک
2 مباحث ویژه در نانو فیزیک 48040 2 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو فیزیک
3 نانو ذرات کلوئیدی 48041 3 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو مواد
4 مباحث ویژه در نانو مواد 48050 2 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو مواد
5 مباحث ویژه در نانو محاسبات 48060 2 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو محاسباتی
6 مکانیک نانو ساختارها 48061 3    
7 نانو ترمودینامیک 48101 3 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو محاسباتی، نانو فیزیک، نانو مواد
8 ساختار الکترونی و ترابرد 48102 3 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو محاسباتی، نانو فیزیک
9 روش‌های ساخت نانو مواد 48103 3 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو فیزیک، نانو مواد
10 لایه‌های نازک پیشرفته 48104 3 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو فیزیک، نانو مواد
11 نانو شیمی 48113 3   نانو مواد
12 شیمی نانو مواد 48116 3   نانو مواد
13 رهایش نانو داروها 48117 2 شیمی نانو مواد (48116) نانو مواد
14 نانو الکترونیک 48201 3 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو الکترونیک
15 نانو فوتونیک 48202 3 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو الکترونیک
16 ادوات جدید الکترونیک و فوتونیک 48203 3 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو الکترونیک
17 ساخت قطعات نانومتری 48204 3   نانوالکترونیک
18 سیستم‌های نانو الکترومکانیک 48211 3 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو الکترونیک، نانو محاسباتی
19 علوم و مهندسی سطح 48301 3 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو فیزیک
20 فرآیندهای سطح پیشرفته 48401 2   نانو فیزیک، نانو مواد
21 مکانیزم‌های شیمیایی نانوساختارها 48402 3   نانو مواد
22 نانو سرامیک‌ها 48403 2 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو مواد
23 نانو کامپوزیت‌ها 48405 2 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو مواد
24 کریستالوگرافی و ساختارشناسی مواد نانومتری 48406 2 نانو تکنولوژی 1 (48003) نانو مواد
25 سلول‌های خورشیدی نانوساختار (1) 48407 3 نانو تکنولوژی 1 (48003)  
26 سلول‌های خورشیدی نانوساختار (2) 48408 3    
27 مدلسازی چند مقیاسی 48502 3   نانو محاسباتی
28 ریاضیات کاربردی 48501 3    
29 مقدمه‌ای بر ترمودینامیک و سینتیک 48032 3    
30 مباحث ویژه در علوم نانو 48042 متغیر 48003 و 48004  
31 آز نانو 48601 2

پیشنیاز: 48004 و 48114 و 48003

همنیاز: 48115

 
32 دروس مرتبط با نانو از سایر دانشکده‌ها        

 

توضیحات مهم:

  • برای کلیه دانشجویان گذراندن حداقل 7 واحد دروس اختیاری الزامی است.
  • جمع دروس گذرانده از دو جدول الف و ج می‌بایست به سقف 18 واحد برسد.
  • دانشجویان برای گرفتن درس از سایر دانشکده‌ها می‌بایست حتماً دروس مقطع دکتری را بگیرند. چنانچه دروس کارشناسی ارشد گرفته شود جزء واحد درسی محسوب نمی‌گردد.

 

Click on the button below to download the PhD Course Syllabus.

Download