همکاران پژوهشکده
فاطمه شاهی
نقش سازمانی


مسئول دفتر پژوهشکده همگرا

شماره تماس: 02166164123 - 02166168228

پست الکترونیک: s.shahi@staff.sharif.ir

مهوش اخلاقی راد
نقش سازمانی


مسئول دفتر مرکز علوم و فناوری نانو

شماره تماس: 02166164123

پست الکترونیک: m.akhlaghi@staff.sharif.edu

محمد مهدی دباغ
نقش سازمانی


کارشناس ارشد آزمایشگاه مرکز علوم و فناوری نانو

شماره تماس: 02166164125

پست الکترونیک: m.dabbagh@staff.sharif.edu

فرزانه خجسته
نقش سازمانی


کارشناس ارشد آزمایشگاه مرکز علوم و فناوری نانو

شماره تماس: 02166164147

پست الکترونیک: farzaneh.khojasteh@staff.sharif.edu

روح الله امینی
نقش سازمانی


کارشناس آزمایشگاه مرکز علوم و فناوری نانو

شماره تماس: 02166164147

پست الکترونیک: r.amini@sharif.edu

رضا جلیلیان
نقش سازمانی


کارشناس آزمایشگاه مرکز علوم و فناوری نانو

شماره تماس: 02166164122

پست الکترونیک: reza.jalilian@staff.sharif.edu

عرفان جعفرپور
نقش سازمانی


کارشناس آزمایشگاه مرکز علوم و فناوری نانو

شماره تماس: 02166164117

پست الکترونیک: e.jafarpour98@staff.sharif.edu

نیما کریمی
نقش سازمانی


کارشناس پذیرش مرکز علوم و فناوری نانو

شماره تماس: 02166164117

عرفان مؤدبی
نقش سازمانی


مسئول سایت پژوهشکده همگرا

شماره تماس: 02166164123

پست الکترونیک: erfan.moaddabi@researcher.sharif.edu

مهدی صابری
نقش سازمانی


همکار خدمات