گروه علوم و فناوری‌های کوانتومی

درباره گروه

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید

اعضای شورای گروه

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید

فعالیت‌های پژوهشی

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید

آزمایشگاه کوانتوم

یک متن دلخواه با توجه با موضوع مورد نظر خود در این بخش وارد کنید